EGZO SOFT Baner

Testowanie elektroniki w systemie HIL (Hardware-in-the-Loop)

Testowanie elektroniki w systemie HIL (Hardware-in-the-Loop)

Dla Zakładu Produkcji Urządzeń Automatyki Sp. z o.o. (ZPUA), czołowego polskiego producenta sterowników do siłowników elektrycznych, przygotowaliśmy automatyczne stanowiska końcowej kontroli jakości sterowników elektronicznych X-MATIK do obrotowych siłowników elektrycznych XSM. Siłowniki te są przeznaczone do napędu armatury regulacyjnej i odcinającej, jak: zawory, zasuwy, klapy, przepustnice w układach sterowania pracujących w strategicznych sektorach gospodarki – energetyce, ciepłownictwie, przemyśle chemicznym, przemyśle spożywczym, oczyszczalniach ścieków czy wodociągach.

Budowa systemu do automatycznego testowania sterowników X-MATIK

Komputerowo wspomagany system automatycznego testowania sterowników X-MATIK do siłowników elektrycznych wykonaliśmy w formie testera typu Hardware-in-the-Loop (HIL). W rozwiązaniach tych wykorzystywany jest sprzęt i oprogramowanie, które w czasie rzeczywistym symulują zmiany sygnałów na wejściu testowanego urządzenia i jednocześnie sprawdzają odpowiedzi na jego wyjściach. W przypadku sterowników X-MATIK automatyczna procedura testowa obejmuje kontrolę poprawności działania stacyjki sterowania miejscowego, wyłączników krańcowych, zewnętrznych sygnałów sterujących, sygnałów zmiany trybu pracy i sterowania zasilaniem głównym i gwarantowanym.

Schemat systemu automatycznego testowania sterowników do siłowników X-MATIK.

Stanowisko testowe zostało zbudowane na stelażu z profili aluminiowych o przekroju 20×20 mm i zasilane z instalacji trójfazowej napięciem 3×400 V. Do budowy systemu automatycznego testowania wykorzystaliśmy moduły pomiarowo-sterujące ASPAR (iSMA Controlli) z interfejsem szeregowym RS-485. Za symulowanie sygnałów podawanych na wejścia sterownika odpowiadają dwa moduły MOD-16RO. Każdy z tych modułów posiada 16 przekaźników elektromagnetycznych, które oprócz symulacji naciśnięcia przycisków stacyjki czy symulacji zadziałania czujników położenia krańcowego odpowiadają również za zmianę kierunku faz napięcia zasilającego i symulowanie stanu zaniku jednej fazy. Zaletą modułów MOD-16RO jest to, że przekaźniki elektromagnetyczne są podzielone na cztery sekcje, które mogą pracować z innymi wartościami załączanych napięć. Do monitorowania odpowiedzi sterownika X-MATIK na zmianę stanu sygnałów wejściowych użyliśmy modułu MOD-16I posiadającego 16 wejść cyfrowych typu PNP lub NPN w zależności od sposobu podłączenia. Wszystkie wejścia posiadają separację galwaniczną. Napięcia z przedziału 0-3 V podane na wejścia są traktowane jako stan niski, czyli 0 logiczne, a sygnały napięciowe o wartościach od 6 do 36 V są rozpoznawane jako jedynka logiczna. Ważną funkcją modułu MOD-16I z punktu widzenia budowy systemu testowania jest możliwość zliczania impulsów dzięki 16 konfigurowalnym, 32‑bitowym licznikom. Funkcjonalność ta została wykorzystana przy wykrywaniu stanu migania lampek kontrolnych OTW i ZAM stacyjki. Do pomiaru wartości napięć zasilających i potwierdzenia stabilności działania układów zasilających w sterowniku w trakcie wykonywania poszczególnych operacji użyliśmy modułu ośmiu wejść analogowych MOD-8AI skonfigurowanych do pracy ze standardowym sygnałem napięciowym 0..10 V. Do prawidłowej pracy sterownika potrzebne są napięcia stałe 12 V, 24 V, 48 V i napięcie odseparowane galwanicznie 24 V DC. Komunikację modułów pomiarowo-sterujących z komputerem PC zrealizowaliśmy za pomocą konwertera USB-RS485 TRB-0510 firmy ULTIMA. Układ ten posiada separacją galwaniczną sygnału pomiędzy wejściem a wyjściem do 1kV.

System do automatycznego testowania sterowników do siłowników X-MATIK.

Oprogramowanie do testowania sterowników X-MATIK

Oprogramowanie obsługujące automatyczny system do testowania sterowników pozwala zarówno na manualne wymuszanie sygnałów przez operatora i sprawdzanie reakcji sterownika, jak i uruchamianie automatycznej procedury testowej. W trakcie testowania manualnego  operator korzysta z wizualizacji panelu sterowania oraz kontrolek potwierdzających reakcję sterownika i wystąpienie określonego stanu (lewa strona ekranu). Zasymulowanie zmiany stanu sygnału odbywa się poprzez zmianę położenia poszczególnych przełączników dwustanowych. Z każdym z przełączników jest połączony konkretny przekaźnik elektromagnetyczny odpowiedzialny za wprowadzenie sygnału elektrycznego na wejście sterownika. Poniżej przełączników pozwalających na manualną zmianę stanu i symulację sygnałów wyświetlane są wyniki pomiaru napięć zasilających. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego przedziału dla danego napięcia, wynik pomiaru jest wyświetlany w kontrolce z tłem koloru czerwonego.

Oprogramowanie do testowania sterowników do siłowników X-MATIK.

Prawą stronę ekranu zajmuje tabela wykorzystywana w trakcie automatycznej procedury testowej. W tabeli tej oprócz opisu każdego etapu testu wyświetlana jest sygnalizacja aktualnie wykonywanej procedury testowej (żółta strzałka) oraz wyniki wcześniejszych etapów testu (zielony symbol OK lub czerwony NOK). Procedura testowa składa się ze 127 etapów pozwalających na przetestowanie każdej z funkcjonalności sterownika związanej ze sterowaniem lokalnym, sterowaniem zdalnym, kolejnością faz i ruchem awaryjnym. Realizacja wymienionych funkcjonalności wymaga odpowiedniej zmiany ustawienia przełącznika DIP-switch w sterowniku. Operator uzyskuje precyzyjną podpowiedź w formie graficznej, jakie korekty ustawienia przełącznika DIP-switch powinien wykonać. Sposób działania aplikacji i fragment realizowanej procedury testowej można zobaczyć w krótkim filmie zamieszczonym na naszym kanale YouTube www.youtube.com.

Ustawienie konfiguracji przełącznika DIP-switch

Oprogramowanie do testowania sterowników X-MATIK pozwala na przeprowadzenie testu ośmiu różnych wykonań urządzenia, a procedura testowa może zostać uruchomiona również od dowolnego miejsca, w którym następuje zmiana konfiguracji przełącznika DIP-switch. Po zakończeniu procedury automatycznej operator ma możliwość wywołania podglądu wyników testu i precyzyjnego ustalenia, czy błąd w teście dotyczył sygnałów cyfrowych czy wyniku pomiaru napięć zasilających. Aplikacja umożliwia operatorowi również wygenerowanie raportu w postaci pliku tekstowego i jego automatyczne otwarcie w aplikacji WordPad np. w celu wydrukowania.

Kompletne stanowisko do testowania sterowników do siłowników X-MATIK.

Przedstawiony system do automatycznego testowania sterowników X-MATIK pracujący w trybie Hardware-in-the-Loop pozwala na wyeliminowanie błędów popełnianych przez operatora w trakcie długotrwałych i monotonnych czynności procedury testowania manualnego. Sama procedura testowa jest wykonywana w sposób powtarzalny, bez względu na to który z operatorów wykonuje w danym momencie testy sterowników. A wszystkie te działania są prowadzone bez konieczności podłączenia do rzeczywistych urządzeń, z którymi w normalnym trybie sterownik współpracuje.

Chętnie przygotujemy dla Państwa oprogramowanie realizujące automatyczne procedury testowe w systemie HIL, współpracujące ze sterownikami PLC, kartami pomiarowymi, multimetrami, modułami I/O i innymi urządzeniami pomiarowo-sterującymi.

Zapraszamy do kontaktu!