27 grudnia 2023
Zdalne powiadomienia SMS i e-mail
Zdalne powiadomienia SMS i e-mail

W aplikacja związanych z monitorowaniem parametrów procesowych czy środowiskowych bardzo często można spotkać narzędzia pozwalające na ustalanie i kontrolowanie przekroczenia progów alarmowych. Może to być przekroczenie górnego i dolnego dopuszczalnego poziomu lub tak jak w systemach SCADA, z rozróżnieniem dla sygnałów analogowych czterech poziomów alarmowych: LOLO (Very Low) – bardzo niski, LO (Low) – niski, HI (High) – wysoki i HIHI (Very High) – bardzo wysoki. Przekroczenie każdego z tych poziomów powoduje wywołanie odpowiedniej reakcji ze strony oprogramowania. Najczęściej jest to wyświetlenie informacji graficznej na ekranie (np. zmiana koloru kontrolki alarmowej), zdarzenie takie można zaobserwować na wykresie a odpowiednia informacja jest też zapisywana w pliku archiwalnym.

W przypadku wystąpienia zdarzeń wywołujących alarm o znaczeniu krytycznym z punktu widzenia przebiegu procesu czy bezpieczeństwa działania instalacji wykorzystuje się dodatkowe kanały powiadamiania operatorów o zaistniałej sytuacji. W naszych programach stosujemy w takich przypadkach mechanizm zdalnego powiadomienia za pomocą SMS-ów i e-maili.

Powiadomienia SMS

Do wysyłania powiadomień za pomocą wiadomości tekstowych SMS wykorzystujemy funkcjonalności wbudowane w przemysłowe routery GSM. Chcąc wykorzystać popularny router Teltonika RUT956 4G (LTE) jako bramkę SMS-ową należy prawidłowo skonfigurować w ustawieniach narzędzi sieci komórkowej (Mobile Utilities) parametry bramki SMS-owej (SMS Gateway) – Access, Username i Password.

Konfiguracja routera przemysłowego Teltonika RUT956 do zastosowania w charakterze bramki SMS.

Konfiguracja routera Teltonika RUT956 jako bramki SMS

Po włączeniu funkcji bramki SMS uzyskujemy możliwość wysyłania SMS-ów z komputera PC podłączonego do Internetu za pomocą poleceń POST/GET protokołu HTTP. W instrukcji obsługi routera podana jest przykładowa składnia zapytania pozwalającego na wysłanie dowolnej wiadomości tekstowej SMS na pojedynczy numer telefonu GSM.

Przykład zapytania protokołu HTTP pozwalającego na wysłanie SMS-a na pojedynczy numer telefonu komórkowego.

Opis składni zapytań protokołu HTTP

W zapytaniu takim oprócz stałych elementów w postaci adresu IP routera (192.168.1.1), loginu (?username) i hasła (&password) można wprowadzić dowolny numer telefonu komórkowego (&number) np. operatora odpowiedzialnego za dany obiekt (0037060000001). Uzyskujemy także możliwość przygotowania i wysłania dowolnej treści samej wiadomości tekstowej (&text). Dzięki temu nasze oprogramowanie umieszcza w treści wiadomości SMS wszystkie najważniejsze informacje pozwalające operatorowi na przeanalizowanie sytuacji alarmowej i podjęcie odpowiednich działań. Na rysunku poniżej przedstawiona została przykładowa treść powiadomienia SMS. Wiadomość ta zawiera informacje o rodzaju alarmu („Alarm Lo”), datę i godzinę wygenerowania alarmu („Data”, „Godzina”), miejscu wykonania pomiaru („Miejsce”), rodzaju i wartości zmierzonego parametru („Parametr: Temp”) i zadanym poziomie progu alarmowego, który został przekroczony (’Poziom alarmu: AL Lo”).

Przykładowe powiadomienie SMS wysłane z programu do monitorowania parametrów środowiskowych magazynów.

Przykładowa treść powiadomienia SMS

Przygotowujące dedykowane aplikacje dbamy o to, żeby treści powiadomień SMS były zgodne np. z systemem komunikacji stosowanym w innych aplikacjach zamawiającego.

Powiadomienia e-mail

Alternatywnym lub komplementarnym rozwiązaniem jest wysyłanie powiadomień o sytuacjach alarmowych za pomocą poczty elektronicznej e-mail. Taki sposób komunikacji z operatorem jest również skuteczny, gdyż współczesne smartfony w podobny sposób (dźwięk, wibracje) informują właściciela telefonu komórkowego o pojawieniu się nowego SMS-a i e-maila. W przypadku automatycznego wysyłania e-maili z naszych programów korzystamy z platformy .NET, która pozwala na skonfigurowanie klienta poczty wychodzącej (SMTP) również dla serwerów wymagających uwierzytelnienia za pośrednictwem Transport Layer Security (TLS) lub Secure Sockets Layer (SSL), np. serwer Gmail. Zarówno temat listu elektronicznego jak i jego treść są tworzone przez aplikację do monitorowania parametrów. Podobnie jak w przypadku programu do obsługi poczty elektronicznej jest także możliwość dołączenia pliku jako załącznika. Przykładowy e-mail wygenerowany w momencie przekroczenia przez temperaturę w hali produkcyjnej dolnego dopuszczalnego poziomu (AL Lo) został pokazany na poniższym zrzucie ekranu programu do obsługi poczty elektronicznej Mozilla Thunderbird.
Przykładowe powiadomienie e-mail zawierające informacje tekstowe oraz plik graficzny ze zrzutem ekranu aplikacji do monitorowania parametrów środowiskowych.

Przykładowy e-mail z informacjami alarmowymi

Wysłany automatycznie e-mail zawiera (podobnie jak w przypadku SMS-a) informacje tekstowe opisujące sytuację alarmową, czyli datę i godzinę wygenerowania alarmu, miejsce wykonania pomiaru, rodzaj alarmu oraz zmierzoną wartość monitorowanego parametru i ustawioną wartość progu alarmowego. Operator dodatkowo otrzymuje w formie załącznika plik graficzny w formacie PNG (Portable Network Graphics) zawierający zrzut ekranu aplikacji w momencie wygenerowania alarmu. W przypadku wiadomości e-mail analiza sytuacji alarmowej jest jeszcze łatwiejsza, gdyż operator dodatkowo może dzięki zrzutowi ekranu zobaczyć jak zmieniały się monitorowane parametry przed wystąpieniem krytycznego zdarzenia.

Jeśli Państwa firma potrzebuje oprogramowania pomiarowo-sterującego do komputera PC posiadającego możliwość wysyłania zdalnych powiadomień SMS lub e-mail, to chętnie podejmiemy się współpracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotować oprogramowanie dla innych branż wymagających automatycznego wysyłania powiadomień np. w celu przypominania klientom o ważnych terminach.  

Zapraszamy do kontaktu!

Słownik pojęć

Bramka SMS (ang. SMS gateway)

Jest to urządzenie, które umożliwia wysyłanie z programów komputerowych wiadomości tekstowych SMS (Short Message Service) na podane przez użytkownika numery telefonów sieci GSM (Global System for Mobile Communications) .